Thursday, April 30, 2009

Arane Anak Kewan

Anak Asu : Kirik
Anak Ayam : Kuthuk
Anak Angkrang : Kroto
Anak Bandheng : Nener
Anak Bantheng : Cendhet
Anak Babi : Gambluk
Anak Baya : Rete
Anak Banyak : Blegur
Anak Bebek : Meri
Anak Bulus : Kethul
Anak Cecak : Sawiyah
Anak Celeng : Genjik
Anak Cacing : Lur
Anak Coro : Mendhet
Anak Dara : Piyik
Anak Emprit : Indhil
Anak Gajah : Bledhug
Anak Garangan : Rase
Anak Gangsir : Clondo
Anak Gagak : Engkak
Anak Gemak : Drigul
Anak Gundhik : Rayap
Anak Iwak : Beyong
Anak Jaran : Belo
Anak Jangkrik : Gendholo
Anak Kancil : Kenthi
Anak Kadal : Tobil
Anak Kebo : Gudel
Anak Kemangga : Ceriwi
Anak Kethek : Munyuk
Anak Konang : Endrak
Anak Kodok : Precil
Anak Kucing : Cemeng
Anak Kutuk : Kotesan
Anak Lawa : Kampret
Anak Laler : Singgat
Anak Lamuk : Jenthik
Anak Lele : Jabrisan
Anak Luwing : Gonggo
Anak Lutung : Kenyung
Anak Luwak : Kuwuk
Anak Manuk : Piyik
Anak Macan : Gogor
Anak Merak : Uncung
Anak Menjangan : Kompreng
Anak Menthok : Minthi
Anak Sapi : Pedhet
Anak Singa : Dibal
Anak Tawon : Gana
Anak Tambra : Bokol
Anak Tekek : Celoto
Anak Tikus : Cindhil
Anak Tongkol : Cengkik
Anak Tuma : Kor
Anak Urang : Grago
Anak Ula : Kisi
Anak Walang : Dhogol
Anak Wedhus : Cempe
Anak Welut : Udhet
Anak Yuyu : Beyes

Wednesday, April 29, 2009

Arane Pentil

 1. Pentil  asem                             arane:  cempaluk
 2. Pentil  jagung                          arane:  janter
 3. Pentil  jambe                           arane:  bleber
 4. Pentil  jambu                           arane:  karuk
 5. Pentil  kacang                         arane:  besengut
 6. Pentil  krambil                        arane:  blubuk
 7. Pentil  manggis                       arane:  blibar
 8. Pentil  nangka                         arane:  babal
 9. Pentil  pelem                           arane:  pencit
 10. Pentil  randhu                         arane:  plencing
 11. Pentil  semangka                    arane:  plonco
 12. Pentil  so                                   arane:  kroto
 13. Pentil  timun                           arane:  serit

Sunday, April 27, 2008

Arane Woh

 1. Woh  aren                                arane:  kolang-kaling
 2. Woh  bengkoang                   arane:  besusu
 3. Woh  cengkeh                        arane:  polong
 4. Woh  gembang                       arane:  krandhing
 5. Woh  gembili                          arane:  katak
 6. Woh  jati                                  arane:  janggleng
 7. Woh  kanthil                            arane:  gendhek
 8. Woh  kelor                              arane:  klenthang
 9. Woh  kesambi                         arane:  kecacil
 10. Woh  kluwak                           arane:  pocung
 11. Woh  pandhan eri                 arane:  padhaga
 12. Woh  so                                     arane:  mlinjo
 13. Woh  tal                                    arane:  siwalan
 14. Woh  turi                                 arane:  klentang
 15. Woh  uwi                                  arane:  katak
 16. Woh  widara putih               arane:  anyang

Arane Panggonan

Alas                 :  panggonane macam-macam kewan, thethukulan/ wit-witan
alun-alun         :  plataran kang amba ing tengahing kutha
babadan           :  panggonan sing wis dibabadi
balapan            :  panggonane kanggo adu balap
bale mangu      :  panggonan kanggo ngadili wong luput
bango              :  panggonane kanggo dodolan
bangsal            :  panggonan kanggo pasamuwan
besalen                        :  panggonan kanggo mandhe
beteng             :  tembok gedhe dhuwur kanggo nahan mungsuh
bong                :  kuburane cina
bothekan         :  wadhae jambu utawa bumbu masak
bubat               :  panggonan kanggo adu samubarang
cangkruk         :  panggonan kanggo jaga kampong
clunthang        :  wadhah jangkrik
endhong          :  wadhah panah
epok                :  wadhah kinang
esong               :  growongan ing pinggire kali, pamggonan landhak
gayor               :  kanggo nyenthelake gong
gedhongan      :  panggonan kanggo jaga tanduran
gedhong          :  omah gedhe kanggo pasamuwan
gerdhu             :  panggonan kanggo jaga
glodhongan     :  kanggo umah tawon
gowok             :  growongan ing wit (dienggo nyusuh manuk)
greja                :  panggonan sembahyang wong Kristen
grobog             :  kothak kayu sing gedhe kanggo nyimpen barang
gubug              :  panggonan kanggo nyimpen barang
gupit mandragini         :  kanggo serene raja-ratu
hotel                :  omah sewan kanggo panginepan
iyan                 :  wadhah kanggo ngeler sega
jun                   :  wadhah banyu kanggo ngangsu
jodhang           :  grobog sing dipikul isine werna-werna panganan
jumbleng         :  kakus kanggo bebuwang kotoran
kabupaten        :  daleme bupati pamerintah dhaerah
kadhaton         :  daleme ratu
kandhang        :  omah kanggo ngingu kewan (kewan, sapi, kebo, wedhus, lsp)
klenteng          :  panggonan kanggo sembahyang wing cina
klenthing         :  wadhah kanggo golek banyu
kuburan           :  panggonan kanggo ngubur wong mati
kurungan         :  kanggo ngingu pitik/manuk
lemari              :  kanggo nyimpen barang/sandangan
lumbung          :  panggonan kanggo nyimpen pari
leng                 :  bolongan cilik omahe gangsirm semut, rayap, lsp
mesjid              :  omah gedhe kanggo sembahyang wong Islam
menara             :  panggonan sing dhuwur kanggo pepeling
padasan           :  kanggo wushu
padaringan      :  wadhah kanggo nyimpen beras
paga                 :  kanggo nyimpen bekakas pawon
pagupon          :  omahe dara
papon              :  wadah apu
padhepokan     :  papan pamulangan, patapan, omahe pandhita
paestren           :  sawah ing sapinggire kali
pasar                :  panggonan kanggo dodolan lan tetuku barang
pagagan           :  lemah sing ditanduri pari gaga
pagajih             :  lemah sing dumadi saka walede kali
paidon             :  wadhah idu
pakunjaran       :  panggonan kanggo ngunjara/ngukum wong luput
pamulangan     :  papan kanggo mulang wuruk/sekolahan
panepen           :  papan kanggo semedi, nepi, tapa, lsp
pantisari           :  omah cilik ing satengahing patamanan
papon              :  wadhah apu/enjet
pasanggrahan  :  papan palereman
patarangan       :  panggonan kanggo nggendhokake pitik
pawon             :  parangan omah sing kanggo olah-olah
pesantren         :  papan kanggp mulang para santri
ranggon           :  gubuk ing alas kanggo leren utawa jagag kewan
rumah sakit      :  papan kanggo ngrumat wong lara
sanggar            :  papan kanggo latihan
sekolahan        :  papan kanggo sinau, mulang wuruk
setasiun           :  papan kanggo mandhege sepur
susuh               :  umah manuk
tambak                        :  papan kanggo ngingu iwak
warung                        :  papan kanggo dodolan panganan
wihara             :  panggonan sembahyang umat budha
wrangka          :  kayu wadhah keris utawa tumbak

Arane Kembang

kembang aren : dangu
kembang blimbing : maya
kembang blutru : montro
kembang cengkeh : polong
kembang cubung : torong
kembang dhadhap : colong
kembang duren : dlongop
kembang ganyong : puspanyidra
kembang garut : gremeng
kembang gedhang : tuntut (ontong)
kembang gembili : seneng
kembang gori : angkup
kembang jagung : sinuwum (jeprak)
kembang jambe : mayang
kembang jambu : karuk
kembang jati : jangleng
kembang jarak : juwis
kembang jengkol : kecuwis
kembang kacang : besengut (bundhel)
kembang kanthil : gadhing
kembang kapas : kadi
kembang kara : kepek
kembang kecipir : cethethet
kembang kencur : sedhet
kembang krambil : manggar
kembang kelor : limaran
kembang kemlandhingan : jedhidhing
kembang kimpul : pancal
kembang kluwih : onthel
kembang kopi : blanggreng
kembang krokot : naknik
kembang lamtara : jedhidhing
kembang lombok : menik
kembang mlinjo : uceng
kembang nangka : babal
kembang nipah : dongong
kembang pandhan : pudhak
kembang pace : nyreweteh
kembang pete : pendul
kembang pohung : ingklik
kembang pring : krosak
kembang randhu : karuk
kembang so : uceng
kembang salak : ketheker
kembang suruh : drenges
kembang tales : pancal
kembang tebu : gleges
kembang tela : ingklik
kembang timun : montro
kembang widara putih : rejasa

Arane Godhong

Godhong Asem : Sinom
Godhong Aren : Dliring
Godhong Cocor bebek : Tiba urip
Godhong Dhadhap : Tawa
Godhong Gebang : Kajang
Godhong Gedhang enom : Pupus
Godhong Gedhang tuwa : Ujungan
Godhong Gedhang garing : Klaras
Godhong Jati : Jompong
Godhong Jambe : Dedel/Pracat
Godhong Jarak : Bledheg
Godhong Kates : Gampleng
Godhong Kluwih : Kleyang
Godhong Kacang brol : Rendheng
Godhong Kacang lanjaran : Lembayung
Godhong Kelor : Sewu
Godhong Krambil enom : Janur
Godhong Krambil tuwa : Blarak
Godhong Lombok : Sabrang
Godhong Lempuyang : lirih
Godhong Mlinjo : So
Godhong Pring : Elarmanyura
Godhong Pari : Damen
Godhong Randhu : Baladhewa
Godhong Siwalan : Lontar
Godhong Tela : Jlegor
Godhong Tales : Lumbu
Godhong Turi : Pethuk
Godhong Tebu teles : Momol
Godhong Tebu garing : Rapak
Godhong Waluh : Lomah lamah

Arane Wit

 1. Wit  aren                             arane:  ruyung
 2. Wit  gedhang                     arane:  debog
 3. Wit  jagung                         arane:  tebon
 4. Wit  jambe                          arane:  pucang
 5. Wit  jati enom                    arane:  jangglengan
 6. Wit  kacang                         arane:  rendeng
 7. Wit  kapuk                           arane:  randhu
 8. Wit  krambil                       arane:  glugu
 9. Wit  mlinjo                          arane:  so, bego
 10. Wit  pari                              arane:  damen
 11. Wit  pohung                       arane:  bonggol
 12. Wit  pring enom                arane:  bung
 13. Wit  pring tuwa                 arane:  bungkilan
 14. Wit  siwalan                        arane:  tal
 15. Wit  telo                               arane:  lung